changelog #20220302.1

카라멜 2022.03.02 조회 수 115 추천 수 0

 

  좀비 4.19.3 업데이트

                                                                                           
    Bug Patch

  튜토리얼을 완료하지 않은 플레이어가 TabList에서 아무런 표기도 하지 않는 문제가 해결되었습니다.

 

  "달이 뜨던 밤" 발전 과제 조건에 무기 사살도 포함되었던 문제가 해결되었습니다.

 

  "강을 건너며" 발전 과제 조건에 SVD 수류탄 모드가 포함되지 않았던 문제가 해결되었습니다.

 

 

 

    Etc

  더 이상 숙주 감염자에게 과한 경험치를 주지 않도록 공식을 변경하였습니다.

 

  발전 과제 정보를 데이터베이스 서버와 동기화에 실패하였을 경우 플레이어에게 알립니다.

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
58 changelog #20220712.0 Backas 2022.07.12
57 changelog #20220710.0 Backas 2022.07.10
56 changelog #20220626.0 profile 카라멜 2022.06.26
55 changelog #20220622.0 profile 카라멜 2022.06.22
54 changelog #20220607.0 profile 카라멜 2022.06.07
53 changelog #20220501.0 profile 카라멜 2022.05.21
52 changelog #20220515.1 profile 카라멜 2022.05.15
51 changelog #20220515.0 profile 카라멜 2022.05.15
50 changelog #20220428.0 profile 카라멜 2022.04.28
49 changelog #20220421.0 profile 카라멜 2022.04.21
48 changelog #20220313.0 profile 카라멜 2022.03.13
47 changelog #20220308.0 profile 카라멜 2022.03.08
46 changelog #20220305.0 profile 카라멜 2022.03.05
45 changelog #20220304.0 profile 카라멜 2022.03.04
changelog #20220302.1 profile 카라멜 2022.03.02
43 changelog #20220302.0 profile 카라멜 2022.03.02
42 changelog #20220301.1 profile 카라멜 2022.03.01
41 changelog #20220301.0 profile 카라멜 2022.03.01
40 changelog #20220117.0 profile 카라멜 2022.01.17
39 changelog #20220116.0 profile 카라멜 2022.01.16