changelog #20220308.0

카라멜 2022.03.08 조회 수 117 추천 수 0

 

  좀비 4.19.6 업데이트

                                                                                           
    Bug Patch

  폭발류 무기 사용 도중 사용자가 오프라인 상태가 될 경우 폭발 대미지가 주변 생존자에게 적용되는 문제가 해결되었습니다.

       (JellySteak 님의 제보)

 

  Discord ID 인증 후, 게임 카운트가 초기화되지 않을 수도 있던 문제가 일부 해결되었습니다.

 

  주무기 스킨 상점의 이름이 치장품 상점으로 표기되던 문제가 해결되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
58 changelog #20220712.0 Backas 2022.07.12
57 changelog #20220710.0 Backas 2022.07.10
56 changelog #20220626.0 profile 카라멜 2022.06.26
55 changelog #20220622.0 profile 카라멜 2022.06.22
54 changelog #20220607.0 profile 카라멜 2022.06.07
53 changelog #20220501.0 profile 카라멜 2022.05.21
52 changelog #20220515.1 profile 카라멜 2022.05.15
51 changelog #20220515.0 profile 카라멜 2022.05.15
50 changelog #20220428.0 profile 카라멜 2022.04.28
49 changelog #20220421.0 profile 카라멜 2022.04.21
48 changelog #20220313.0 profile 카라멜 2022.03.13
changelog #20220308.0 profile 카라멜 2022.03.08
46 changelog #20220305.0 profile 카라멜 2022.03.05
45 changelog #20220304.0 profile 카라멜 2022.03.04
44 changelog #20220302.1 profile 카라멜 2022.03.02
43 changelog #20220302.0 profile 카라멜 2022.03.02
42 changelog #20220301.1 profile 카라멜 2022.03.01
41 changelog #20220301.0 profile 카라멜 2022.03.01
40 changelog #20220117.0 profile 카라멜 2022.01.17
39 changelog #20220116.0 profile 카라멜 2022.01.16