changelog #20220515.1

카라멜 2022.05.15 조회 수 141 추천 수 0

 

  공통 업데이트

                                                                                           
    Etc

  Minecraft 1.19 이상 클라이언트에서 채팅 차단 기능을 정상적으로 사용할 수 있도록 업데이트 하였습니다.

 

  Minecraft 1.19 이상 클라이언트에서 채팅에 더미 문자 <> 가 보이지 않도록 업데이트 하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
58 changelog #20220712.0 Backas 2022.07.12
57 changelog #20220710.0 Backas 2022.07.10
56 changelog #20220626.0 profile 카라멜 2022.06.26
55 changelog #20220622.0 profile 카라멜 2022.06.22
54 changelog #20220607.0 profile 카라멜 2022.06.07
53 changelog #20220501.0 profile 카라멜 2022.05.21
changelog #20220515.1 profile 카라멜 2022.05.15
51 changelog #20220515.0 profile 카라멜 2022.05.15
50 changelog #20220428.0 profile 카라멜 2022.04.28
49 changelog #20220421.0 profile 카라멜 2022.04.21
48 changelog #20220313.0 profile 카라멜 2022.03.13
47 changelog #20220308.0 profile 카라멜 2022.03.08
46 changelog #20220305.0 profile 카라멜 2022.03.05
45 changelog #20220304.0 profile 카라멜 2022.03.04
44 changelog #20220302.1 profile 카라멜 2022.03.02
43 changelog #20220302.0 profile 카라멜 2022.03.02
42 changelog #20220301.1 profile 카라멜 2022.03.01
41 changelog #20220301.0 profile 카라멜 2022.03.01
40 changelog #20220117.0 profile 카라멜 2022.01.17
39 changelog #20220116.0 profile 카라멜 2022.01.16