changelog #20220607.0

카라멜 2022.06.07 조회 수 160 추천 수 0

 

  공통 업데이트

                                                                                           
    System

  Minecraft 1.19 클라이언트 접속을 지원합니다.

Minecraft 1.19

 

 

 

  모바일 채팅 클라이언트와 같은 신뢰할 수 없는 클라이언트의 접속을 방해하는 프로토콜이 추가되었습니다.

 

 

 

  일부 채널의 이름이 변경되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
62 changelog #20220723.0 profile 카라멜 2022.07.23
61 changelog #20220720.0 profile 카라멜 2022.07.20
60 changelog #20220717.0 profile 카라멜 2022.07.17
59 changelog #20220714.0 Backas 2022.07.14
58 changelog #20220712.0 Backas 2022.07.12
57 changelog #20220710.0 Backas 2022.07.10
56 changelog #20220626.0 profile 카라멜 2022.06.26
55 changelog #20220622.0 profile 카라멜 2022.06.22
changelog #20220607.0 profile 카라멜 2022.06.07
53 changelog #20220501.0 profile 카라멜 2022.05.21
52 changelog #20220515.1 profile 카라멜 2022.05.15
51 changelog #20220515.0 profile 카라멜 2022.05.15
50 changelog #20220428.0 profile 카라멜 2022.04.28
49 changelog #20220421.0 profile 카라멜 2022.04.21
48 changelog #20220313.0 profile 카라멜 2022.03.13
47 changelog #20220308.0 profile 카라멜 2022.03.08
46 changelog #20220305.0 profile 카라멜 2022.03.05
45 changelog #20220304.0 profile 카라멜 2022.03.04
44 changelog #20220302.1 profile 카라멜 2022.03.02
43 changelog #20220302.0 profile 카라멜 2022.03.02