changelog #20220117.0

카라멜 2022.01.17 조회 수 224 추천 수 0

 

  공통 업데이트

                                                                                           
    Bug Patch

  특정 상황에서 채널 접속이 느려지거나 아무 채널에도 연결되지 않는 문제가 해결되었을 것 같습니다?

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
42 changelog #20220301.1 profile 카라멜 2022.03.01
41 changelog #20220301.0 profile 카라멜 2022.03.01
changelog #20220117.0 profile 카라멜 2022.01.17
39 changelog #20220116.0 profile 카라멜 2022.01.16
38 changelog #20220108.2 profile 카라멜 2022.01.08
37 changelog #20220108.1 profile 카라멜 2022.01.08
36 changelog #20220108.0 profile 카라멜 2022.01.08
35 changelog #20220105.0 profile 카라멜 2022.01.05
34 changelog #20220103.0 profile GalaxyCaramel 2022.01.03
33 changelog #20220102.0 profile 카라멜 2022.01.02
32 changelog #20220101.0 profile 카라멜 2022.01.01
31 changelog #20211216.0 profile 카라멜 2021.12.16
30 changelog #20211215.0 profile 카라멜 2021.12.15
29 changelog #20211214.1 profile 카라멜 2021.12.14
28 changelog #20211214.0 profile 카라멜 2021.12.14
27 changelog #20211203.0 profile 카라멜 2021.12.03
26 changelog #20211128.0 profile 카라멜 2021.11.28
25 changelog #20211103.0 profile 카라멜 2021.11.03
24 changelog #20211101.0 profile 카라멜 2021.11.01
23 changelog #20211021.0 profile 카라멜 2021.10.21