changelog #20220117.0

카라멜 2022.01.17 조회 수 224 추천 수 0

 

  공통 업데이트

                                                                                           
    Bug Patch

  특정 상황에서 채널 접속이 느려지거나 아무 채널에도 연결되지 않는 문제가 해결되었을 것 같습니다?

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
62 changelog #20220626.0 profile 카라멜 2022.06.26
61 changelog #20210705.2 profile 카라멜 2021.07.05
60 changelog #20210710.0 profile 카라멜 2021.07.10
59 changelog #20230806 profile 카라멜 2023.08.06
58 changelog #20230110.0 profile 카라멜 2023.01.10
57 changelog #20220916.0 profile 카라멜 2022.09.16
56 changelog #20220428.0 profile 카라멜 2022.04.28
55 changelog #20220305.0 profile 카라멜 2022.03.05
54 changelog #20230616 profile 카라멜 2023.06.16
53 changelog #20230518 profile 카라멜 2023.05.18
52 changelog #20230810 profile 카라멜 2023.08.10
51 changelog #20210918.0 profile 카라멜 2021.09.18
50 changelog #20220102.0 profile 카라멜 2022.01.02
49 changelog #20210701.0 profile 카라멜 2021.07.01
48 changelog #20221207.0 profile 카라멜 2022.12.07
47 changelog #20220720.0 profile 카라멜 2022.07.20
46 changelog #20220710.0 Backas 2022.07.10
45 changelog #20230203.0 profile 카라멜 2023.02.03
44 changelog #20220714.0 Backas 2022.07.14
43 changelog #20220302.0 profile 카라멜 2022.03.02