changelog #20230616

카라멜 2023.06.16 조회 수 118 추천 수 0

 

  좀비 5.0.5 업데이트

                                                                                           
    Bug Patch

  Vigilante 안티치트의 알려진 모든 오감지 문제를 수정하였습니다.

       (J1H0oN, Dominicus0830님의 제보)

 

  소유 무기 선택 GUI의 정렬 순서가 구매일 순으로 정렬되지 않던 문제가 해결되었습니다.

 

  Discord 미인증 플레이어가 게임을 한 번도 하지 않고 체험 횟수를 모두 소진할 수 있던 문제가 해결되었습니다.

 

 

 

    Convenience

  이제 좌측 사이드바에 서버 상태 대신 남은 게임 시간을 표시합니다

 

  상점에 정렬 기능이 추가되었습니다.

       (이름순 정렬은 아이템의 이름이 아닌 서버 상점에 등록된 이름으로 정렬됩니다.)

 

  참여 대기열이 추가되었습니다.

       (게임이 진행되고 동안 게임에 참여 시, 참여 대기열에 추가됩니다.)

 

 

 

 

 

  좀비 5.0.6 업데이트

                                                                                           

한국 시간 기준 2023년 6월 17일 오전 3시에 적용됩니다.

    Bug Patch

  감염 효과음이 게임 소리 설정에서 카운트다운으로 분류되어 있던 문제가 해결되었습니다.

 

  감염자 사살 시에 생존자 감염 효과음이 출력되던 문제가 해결되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
97 changelog #20230219 profile 카라멜 7 일 전
96 changelog #20231228 profile 카라멜 2023.12.29
95 changelog #20231030 profile 카라멜 2023.10.30
94 changelog #20230811 profile 카라멜 2023.08.11
93 changelog #20230810 profile 카라멜 2023.08.10
92 changelog #20230808 profile 카라멜 2023.08.08
91 changelog #20230807 profile 카라멜 2023.08.07
90 changelog #20230806 profile 카라멜 2023.08.06
89 changelog #20230723 profile 카라멜 2023.07.23
88 changelog #20230722 profile 카라멜 2023.07.22
87 changelog #20230714 profile 카라멜 2023.07.14
86 changelog #20230707 profile 카라멜 2023.07.07
85 changelog #20230703 profile 카라멜 2023.07.03
84 changelog #20230628 profile 카라멜 2023.06.28
changelog #20230616 profile 카라멜 2023.06.16
82 changelog #20230614 profile 카라멜 2023.06.14
81 changelog #20230613.1 profile 카라멜 2023.06.13
80 changelog #20230613 profile 카라멜 2023.06.13
79 changelog #20230612 profile 카라멜 2023.06.12
78 changelog #20230518 profile 카라멜 2023.05.18