changelog #20230810

카라멜 2023.08.10 조회 수 115 추천 수 0

 

  좀비 5.1.4 업데이트

                                                                                           
    버그 수정

  좀비 탈출 모드에서 최종 방어 시간이 항상 10초로 고정되었던 문제가 해결되었습니다.

 

 

 

    컨텐츠

  물류 창고가 맵 로테이션에 다시 추가되었습니다.

물류 창고

 

 

 

 

 

  좀비 5.1.5 업데이트

                                                                                           
    컨텐츠

  신규 좀비 탈출 맵 병원이 맵 로테이션에 추가되었습니다.

병원

 

 

 

    편의성

  [실험] 실험 게임 규칙에서 현재 대미지 배수가 사이드바에 표시됩니다. (A_bins님의 구현)

사이드바

 

  스코프 시스템이 업데이트되었습니다. 이제 무기 특성에 따라 다른 스코프 배율을 갖습니다.

 

 

 

    버그 수정

  일부 무기의 조준이 올바르게 표시되지 않던 문제가 해결되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

언제나 CounterOnline을 이용해 주셔서 감사합니다.

더 쾌적한 게임 환경과 좋은 콘텐츠로 보답하겠습니다.

0개의 댓글

번호 제목 글쓴이 날짜
97 changelog #20230219 profile 카라멜 7 일 전
96 changelog #20231228 profile 카라멜 2023.12.29
95 changelog #20231030 profile 카라멜 2023.10.30
94 changelog #20230811 profile 카라멜 2023.08.11
changelog #20230810 profile 카라멜 2023.08.10
92 changelog #20230808 profile 카라멜 2023.08.08
91 changelog #20230807 profile 카라멜 2023.08.07
90 changelog #20230806 profile 카라멜 2023.08.06
89 changelog #20230723 profile 카라멜 2023.07.23
88 changelog #20230722 profile 카라멜 2023.07.22
87 changelog #20230714 profile 카라멜 2023.07.14
86 changelog #20230707 profile 카라멜 2023.07.07
85 changelog #20230703 profile 카라멜 2023.07.03
84 changelog #20230628 profile 카라멜 2023.06.28
83 changelog #20230616 profile 카라멜 2023.06.16
82 changelog #20230614 profile 카라멜 2023.06.14
81 changelog #20230613.1 profile 카라멜 2023.06.13
80 changelog #20230613 profile 카라멜 2023.06.13
79 changelog #20230612 profile 카라멜 2023.06.12
78 changelog #20230518 profile 카라멜 2023.05.18